Nasza strona jest w budowie. Więcej produktów i cen już wkrótce - odwiedź nas ponownie! Nasza strona jest w budowie. Więcej produktów i cen już wkrótce - odwiedź nas ponownie!

SIGNET-logo-white-600px

Wprowadzenie

Prywatność użytkowników jest dla nas bardzo ważna i zobowiązujemy się do jej ochrony. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z danymi osobowymi użytkowników.

Wyrażając zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej, użytkownik upoważnia nas do korzystania z plików cookie za każdym razem, gdy odwiedza naszą stronę internetową.

Spersonalizowane informacje

Gromadzenie danych osobowych

Gromadzone, przechowywane i wykorzystywane mogą być następujące rodzaje danych osobowych:

 • informacje podane przez użytkownika podczas rejestracji na naszej stronie internetowej, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail użytkownika
 • informacje podane przez użytkownika w celu subskrypcji naszych wiadomości e-mail i/lub biuletynów, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail;
 • informacje podawane przez użytkownika podczas korzystania z usług naszej witryny internetowej;
 • informacje generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
 • informacje dotyczące wszystkiego, co użytkownik kupuje, usług, z których korzysta lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym imię i nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail i dane karty kredytowej;
 • informacje zamieszczane przez użytkownika na naszej stronie internetowej (takie jak komentarze lub recenzje) z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść postów;
 • informacje zawarte we wszelkiej komunikacji wysyłanej do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej lub naszej strony internetowej (na przykład formularze kontaktowe i czat), w tym ich treść i metadane
 • informacje o komputerze użytkownika, w tym adres IP, położenie geograficzne, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny
 • informacje o wizytach użytkownika na tej stronie i korzystaniu z niej, w tym o źródle odesłania, długości wizyty, odsłonach stron i ścieżkach nawigacji na stronie;
 • wszelkie inne dane osobowe przesłane do nas przez użytkownika.

Przed ujawnieniem nam danych osobowych innej osoby wymagana będzie zgoda tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.

Wykorzystanie danych osobowych użytkownika

Dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem naszej witryny internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika do następujących celów:

 • w celu administrowania naszą stroną internetową i działaniami;
 • Dostosuj naszą stronę do swoich potrzeb;
 • aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 • wysyłania użytkownikowi towarów zakupionych za pośrednictwem naszej strony internetowej
 • wysyłanie użytkownikowi wyciągów bankowych, faktur i przypomnień o płatnościach oraz pobieranie płatności od użytkownika
 • wysyłanie informacji handlowych, które nie służą celom marketingowym;
 • do wysyłania wiadomości e-mail, o które użytkownik wyraźnie poprosił;
 • wysyłanie użytkownikowi naszego biuletynu pocztą elektroniczną, jeśli o to poprosił (użytkownik może w każdej chwili poinformować nas, jeśli nie chce już otrzymywać naszych biuletynów)
 • wysyłanie użytkownikowi informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub działalności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą być dla niego interesujące, pocztą lub, jeśli użytkownik wyraźnie wyraził na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (użytkownik może w dowolnym momencie poinformować nas, jeśli nie chce już otrzymywać informacji marketingowych);
 • w celu dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te strony trzecie nie będą w stanie zidentyfikować indywidualnego użytkownika na podstawie tych informacji);
 • w celu rozpatrywania zapytań i skarg dotyczących naszej strony internetowej;
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobiegania oszustwom;
 • potwierdzenie zgody użytkownika na warunki korzystania z naszej witryny; oraz
 • inne zastosowania.

W przypadku przekazania przez użytkownika danych osobowych do publikacji na naszej stronie internetowej, opublikujemy i/lub w inny sposób wykorzystamy te informacje zgodnie z udzielonym nam upoważnieniem.

Ustawienia prywatności można wykorzystać do ograniczenia publikacji informacji o użytkowniku w naszej witrynie i można je dostosować za pomocą elementów sterujących prywatnością w witrynie.

Bez wyraźnej zgody użytkownika nie będziemy przekazywać jego danych osobowych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego tych stron lub innych stron trzecich.

Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika dowolnym naszym pracownikom, dyrektorom, ubezpieczycielom, profesjonalnym doradcom, agentom, dostawcom lub podwykonawcom, jeśli jest to zasadnie konieczne do celów określonych w niniejszej polityce.

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika dowolnemu członkowi naszej grupy spółek, jeśli jest to konieczne do celów określonych w niniejszej polityce.

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika:

 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo;
 • w kontekście trwającego lub przyszłego postępowania sądowego;
 • w celu ustanowienia, wykonywania lub obrony naszych praw (w tym ujawniania informacji innym podmiotom w celu zapobiegania oszustwom i ograniczania ryzyka kredytowego);
 • nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które są w trakcie (lub rozważamy) sprzedaży; oraz
 • każdej osobie, co do której mamy uzasadnione przekonanie, że może zażądać od nas ujawnienia danych osobowych przez sąd lub inny właściwy organ, jeśli w naszej uzasadnionej opinii taki sąd lub organ może w uzasadniony sposób nakazać nam ujawnienie danych osobowych.

Nie będziemy ujawniać danych osobowych użytkownika stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych zasadach.

Międzynarodowy transfer danych

 • Gromadzone przez nas informacje mogą być przechowywane, przetwarzane i przekazywane między dowolnymi krajami, w których prowadzimy działalność, aby umożliwić nam wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką.
 • Gromadzone przez nas informacje mogą być przekazywane do następujących krajów, w których przepisy o ochronie danych nie są równoważne z przepisami obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stany Zjednoczone.
 • Dane osobowe, które użytkownik publikuje na naszej stronie internetowej lub przesyła do opublikowania na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu tych informacji przez inne osoby.
 • Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na przekazywanie danych osobowych opisanych w niniejszej sekcji.

Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez nas w jakimkolwiek celu lub celach nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub celów.

Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji, zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:

 • w zakresie, w jakim jest to wymagane przez prawo;
 • jeśli uważamy, że dokumenty mogą być istotne dla trwającego lub przyszłego postępowania sądowego; oraz
 • w celu ustanowienia, wykonywania lub obrony naszych praw (w tym ujawniania informacji innym podmiotom w celu zapobiegania oszustwom i ograniczania ryzyka kredytowego).

Bezpieczeństwo danych osobowych

 • Podejmiemy uzasadnione techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
 • Wszelkie podane przez użytkownika dane osobowe będą przechowywane na bezpiecznych (chronionych hasłem i zaporą sieciową) serwerach.
 • Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe dokonywane za pośrednictwem naszej strony internetowej są chronione technologią szyfrowania.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest z natury niepewna i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.
 • Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskiwania dostępu do naszej witryny internetowej; nie będziemy prosić użytkownika o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy użytkownik loguje się do naszej witryny internetowej).

Twoje prawa

Prawo dostępu

Użytkownik ma prawo zażądać dostępu do swoich danych. Jeśli otrzymamy wniosek o dostęp, możemy poprosić o dodatkowe informacje, aby upewnić się, jakie dane chcesz zobaczyć i że ujawnimy je właściwej osobie.

Prawo do sprostowania

Użytkownik zawsze ma prawo zażądać sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe. W ramach określonego celu masz również prawo do uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych osobowych. Jeśli utworzyłeś konto na signet.se, możesz, jeśli chcesz, samodzielnie zaktualizować swoje dane na Mojej Stronie.

Prawo do usunięcia danych

Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia przetwarzanych przez nas jego danych osobowych:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były gromadzone lub przetwarzane
 • Użytkownik wycofał zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • Użytkownik sprzeciwia się przeprowadzonemu przez nas wyważeniu prawnie uzasadnionych interesów i nie istnieje żaden prawnie uzasadniony interes SIGNET Sign System, który przeważałby nad tym.
 • Użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego.
 • Dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.
 • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.
 • Dane osobowe zostały zebrane od dziecka (w wieku poniżej 13 lat), za które użytkownik ponosi odpowiedzialność rodzicielską, w kontekście oferowania usług społeczeństwa informacyjnego, takich jak media społecznościowe.

Mogą istnieć powody, dla których nie możemy zastosować się do wniosku o usunięcie danych, jeśli istnieją zobowiązania prawne uniemożliwiające nam to. Może to mieć miejsce, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z naszego prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczeń

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania przez nas jego danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu wobec niektórych rodzajów przetwarzania

Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych w oparciu o nasz uzasadniony interes, jeśli ma osobiste powody związane z daną sytuacją. Możemy jednak nadal przetwarzać dane użytkownika, pomimo jego sprzeciwu, jeśli mamy ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec jego interesu w zakresie prywatności.

Marketing bezpośredni (w tym analizy przeprowadzane do celów marketingu bezpośredniego)

Użytkownik może w dowolnym momencie poprosić nas o zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

W praktyce użytkownik zazwyczaj albo wyraźnie wyraża zgodę na wykorzystywanie przez nas jego danych osobowych do celów marketingowych, albo dajemy mu możliwość rezygnacji z wykorzystywania jego danych osobowych do celów marketingowych.

Strony internetowe osób trzecich

Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do stron internetowych osób trzecich oraz szczegółowe informacje na ich temat. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i praktyki stron trzecich.

Pliki cookie

Plik cookie to plik tekstowy zawierający anonimowe informacje, w tym unikalny identyfikator użytkownika i nazwę strony internetowej. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj nasze informacje o plikach cookie.

Zarządzanie numerami ubezpieczenia społecznego

Przetwarzamy osobisty numer identyfikacyjny użytkownika tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie uzasadnione celem, niezbędne do bezpiecznej identyfikacji lub jeśli istnieje jakikolwiek inny ważny powód. Tam, gdzie jest to wystarczające, użyjemy zamiast tego numeru klienta, aby w jak największym stopniu zminimalizować wykorzystanie numerów ubezpieczenia społecznego.

Skargi

Jeśli masz pytanie, chcesz złożyć skargę do SIGNET Sign System dotyczącą sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych lub odwołać się od decyzji, możesz skontaktować się z nami pod adresem signet@signet.se. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd ds. ochrony prywatności (IMY).

Skontaktuj się z nami pod adresem

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych lub w przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod adresem

System znaków SIGNET
Stålverksgatan 9
417 07 Göteborg

E-mail: signet@signet.se
Telefon: +46 (0)31-320 16 00

Poprawki

Możemy aktualizować niniejsze zasady, publikując ich nową wersję na naszej stronie internetowej. Użytkownik powinien sprawdzać tę stronę od czasu do czasu, aby upewnić się, że rozumie wszelkie zmiany w niniejszej polityce. Możemy powiadomić użytkownika o zmianach w niniejszych zasadach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub naszej witryny internetowej.

Ostatnia aktualizacja 2024-03-19

Koszyk